Søg:

Emner

Eksterne links

Vedtægter
Printer Preview

Gadstrup den 1. oktober 1988

§ 1.

Foreningens navn er grundejerforeningen "Fruervej". Dens område består af følgende matr. nr. af Gadstrup by og sogn: Følgende parceller af matr. nr. 4a - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 7o - 71 - 72 - 73 - 74 - 75, samt tilhørende stier.

Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

§ 2.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes - eller grupper af medlemmers - fælles interesser, herunder navnlig at foreslå de ved deklaration tinglyst i forbindelse med udstykningen med Roskilde kommune som påtaleberettiget, fastlågte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.

Anlæg af veje og stier skal ske under et for deklarationsområdet, eventuelt i samarbejde med andre grundejerforeninger. For de i stk. 1 nævnte opgaver, herunder udbygning af veje og stier til højere standard end udført ved vejenes og stiernes nyanlæg, er grundejerforeningens omrade afgørende.

Udbygning og vedligeholdelse af den øst - vest gående sti nord for foreningens omrade skal i fællesskab bekostes af grundejerforeningen og den for bebyggelsen på Tornegårdsvej oprettede grundejerforening.

§ 3.

Alle ejere af grunde inden for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens berigtigelse fremsendes til foreningen.

Et indtrædende medlem der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udræde det skyldige beløb, og far først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

§ 4.

Medlemmerne hæfter solidarisk for lån optaget til anlæg af fællesopgaver indenfor deklarationsområdet.

Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til på foreningens vegne at underskrive de fornødne dokumenter i anledning af foreningens optagelse af Ian efter forudgående bemyndigelse på en generalforsamling. Iøvrigt hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelsero, medmindre generalforsamlingen på den for vedtægtsasndringer foreskrevne måde vedtager anden hæftelse for enkelte, konkret angivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer samt belysning.

§ 5.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for eet år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Kontingentet betales forud for 1/2 år ad gangen. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af. Restance ud over 3 mdr. medfører incasso.

Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller for de i § 4 nævnte lån eller på andet grundlag f.eks. i henhold til bestemmelserne i den i § 2 nævnte deklaration.

§ 6.

Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene, også ubebyggede grunde, fri for ukrudt; tillige må ubebyggede grunde ikke anvendes til oplags-plads af enhver art. Rensning for ukrudt skal være gennemført inden hvert års 1. juli.

Grunden skal stadig renholdes, således at ingen ukrudtsplanter går i frø. Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, vil grunden blive renset pa grundejerforeningens foranledning, efter forudgående skriftlig henvendelse fra grundejerforeningen til grundejeren. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.

Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes anden bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde vejrabatten renset for ukrudt, og alle øvrige fællesarealer renholdes af grundejerforeningen.

§ 7.

Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende punkter, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden, samt de til bestyrelsen rettidigt indsendte forslag.

§ 8.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 5o% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager, herunder optagelse af lån, afgøres ved 2/3 stemmeflertal af fremmødte medlemmer. Hver parcel/ejer har een stemme, uanset hvor mange parceller vedkommende ejer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end 1 stemme ud over sin egen. Fuldmagt skal godkendes af dirigenten. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og af giver stemmer, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Roskilde kommune.

§ 11.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotekol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nuværende vedtægter matte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuelt indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§ 13.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år, efter første år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Ved første valg af bestyrelse konstituerer den sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Den fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og fører protekol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protekollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, f.eks. forretningsfører, advokat, rådgivende ingeniør og landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§ 14.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.

§ 15.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

Dersom formanden matte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§ 16.

Kasseren modtager foreningens indtægter og betaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsfortegnelse. Kassereren underskriver alle kvitteringer, kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller giro, og kontoen skal være klausuleret saledes, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 5oo,-. Regnskabet for det forrige kalenderår skal foreligge fuldt færdigt og revideret den 1. april, dog senest dagen forud for generalforsamlingen, spfremt denne afholdes forud for denne dato.

Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Revisor har ret til uanmeldt revision.

§ 17.

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ag afgiver stemme for et sådant forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsningen vil deslige kun kunne finde sted med Roskilde kommunes godkendelse.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Roskilde kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens omrade.

§ 18.

Hunde der færdes i foreningens område skal føres i snor i henhold til loven. I tilfælde hvor løsgående hunde antræffes i området skal bestyrelsen når den er eller gøres bekendt hermed, indgive anmeldelse til myndighederne for ved gældende lov at søge forbudet mod løsgående hunde efterkommet.

Side sidst Ændret april 08, 2014, at 08:55